Skip to main content

Digital årsstämma 2022

Torsdag 1/12 12:30
Plats: Teams

Efter avslutad årsstämma kommer 2021 års stipendiat Maria Albertsson att redovisa sitt projekt. Vi avslutar med att presentera 2022 års stipendiat.

För att delta på årsstämman anmäler ni er via mejl till roger.olsson@rtjamtland.se eller på telefon 063-14 80 48 innan fredag 25 november. Därefter skickas en möteslänk till de som är anmälda.

Dagordning årsstämma:

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Fastställande av röstlängden
5 Val av två justerare, tillika rösträknare
6 Fråga om stämman är behörigt utlyst
7 Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår
9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10 Behandling av propositioner och motioner till stämman
11 Fastställande av medlemsavgift för närmast följande verksamhetsår
12 Val av ordförande före en period av 1 år
13 Val av fyra ledamöter för en tid av 1 år
14 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för dessa
15 Val av två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
16 Övrigt

15 Mötet avslutas

Digital årsstämma 2021

Tisdag 9/11 09:00

Inbjudan via epost till medlemmar

Kontakta ordförande via epost vid utebliven kallelse/inbjudan (ordforande@rrfb.se)

Dagordning årsstämma:

1 Upprop och fastställande av röstlängd
2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
3 Val av rösträknare
4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
5 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
7 Kassörens berättelse
8 Revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat och balansräkning
10 Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
11 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsperiod
12 Val av:
   a ordförande för perioden fram till nästa stämma
   b ledamöter
   c ersättare
   d två revisorer
   e valberedning
13 Övriga på föredragningslistan upptagna frågor.
14 Beslut om fastställande om tid och plats för nästa föreningsstämma

15 Stämman avslutas

Årsstämma 2020

Onsdag 25/11 2020 hölls RRBs (digitala) årsstämma med runt 25 medlemsorganisationer närvarande.

Årsstämma inleddes med videohälsningar från både Dan Eliasson (GD MSB) samt Mikael Damberg (inrikesminister).

 

Årsstämma och konferens 2021 planeras till November och tar plats i Göteborg med RSG som värd!

Konferens 2019

Sundsvall

Klicka här för protokoll från Årsstämman

 

Program (klicka för att ladda ned presentationer!)

Tisdag

10:30-12:00    Registrering
12:00-13:00    Lunch

13:00              Konferensen inleds!

13:20-14:00    Nationella förstärkningsresurser och aktuella utredningar        (Patrik Perbeck och Petronella Norell – MSB)
14:00-15:00    Hantering av bränder i bland annat elbilar och gasdrivna fordon      (Tommy Carnebo – Södertörns brandförsvarsförbund)

15:00-15:20   Paus

15:20-15:45   Välkända namn i nya roller!  Ola Mårtensson (MSB) och Johan Gert (SKL)
15:45-16:15   Presentation stipendiater 2019
16:15-17:00   GRiB i praktiken – hur är det tänkt och hur funkar det?       (Thomas Järnankar – MSB)

19:30-             Middag

 

Onsdag

08:00-08:45   Årsstämma
08:45-09:45   Jämställdhet och mångfald       (Ellen Landberg)

09:45-10:15   Paus

10:15-11:00   Stormen Alfrida       (Magnus Wallin – Räddningstjänsten Norrtälje kommun)
11:00-11:45   Omvärldsbevakning       (PerOla Malmqvist – Utkiken)
11:45-12:00   Avslutning och summering

12:00-             Lunch