Digital årsstämma 2021

Tisdag 9/11 09:00

Inbjudan via epost till medlemmar

Kontakta ordförande via epost vid utebliven kallelse/inbjudan (ordforande@rrfb.se)

Dagordning årsstämma:

1 Upprop och fastställande av röstlängd
2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
3 Val av rösträknare
4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
5 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
7 Kassörens berättelse
8 Revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat och balansräkning
10 Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
11 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsperiod
12 Val av:
   a ordförande för perioden fram till nästa stämma
   b ledamöter
   c ersättare
   d två revisorer
   e valberedning
13 Övriga på föredragningslistan upptagna frågor.
14 Beslut om fastställande om tid och plats för nästa föreningsstämma

15 Stämman avslutas

Årsstämma 2020

Onsdag 25/11 2020 hölls RRBs (digitala) årsstämma med runt 25 medlemsorganisationer närvarande.

Årsstämma inleddes med videohälsningar från både Dan Eliasson (GD MSB) samt Mikael Damberg (inrikesminister).

 

Årsstämma och konferens 2021 planeras till November och tar plats i Göteborg med RSG som värd!

Konferens 2019

Sundsvall

Klicka här för protokoll från Årsstämman

 

Program (klicka för att ladda ned presentationer!)

Tisdag

10:30-12:00    Registrering
12:00-13:00    Lunch

13:00              Konferensen inleds!

13:20-14:00    Nationella förstärkningsresurser och aktuella utredningar        (Patrik Perbeck och Petronella Norell – MSB)
14:00-15:00    Hantering av bränder i bland annat elbilar och gasdrivna fordon      (Tommy Carnebo – Södertörns brandförsvarsförbund)

15:00-15:20   Paus

15:20-15:45   Välkända namn i nya roller!  Ola Mårtensson (MSB) och Johan Gert (SKL)
15:45-16:15   Presentation stipendiater 2019
16:15-17:00   GRiB i praktiken – hur är det tänkt och hur funkar det?       (Thomas Järnankar – MSB)

19:30-             Middag

 

Onsdag

08:00-08:45   Årsstämma
08:45-09:45   Jämställdhet och mångfald       (Ellen Landberg)

09:45-10:15   Paus

10:15-11:00   Stormen Alfrida       (Magnus Wallin – Räddningstjänsten Norrtälje kommun)
11:00-11:45   Omvärldsbevakning       (PerOla Malmqvist – Utkiken)
11:45-12:00   Avslutning och summering

12:00-             Lunch